Стилове на поведение на лицата с девиантно поведение

Всяка личност с девиантно поведение по време на конфликтно противопоставяне активизира своя енергиен потенциал и целия арсенал от емоции и чувства насочва към другата страна, която оценява като противникова. Това показва, че личността с ДП търси открито конфронтацията като израз на стремеж за доминиране, като желание за показване на физическо надмощие и дори желание за унищожение на нещо или някого.
В много случаи конфликтната ситуация за личността с ДП може да се разглежда като предкриминална, т.е. може да бъде причина или фактор за проява на престъпни действия. Затова в ПДП се обръща внимание на личностните характеристики на лицата с девиантно поведение, които се оказват значими за поведението им в конфликтна ситуация. Установено е, че в структурите на Аз-образа на такива лица се откриват характеристики, които определят личността като авторитарна, обичаща да контролира останалите.
 Като проявява спрямо себе си завишен самоконтрол, изисква от останалите уважение, нетърпима е към критика, склонна е към пренебрегване на чуждото мнение, надценява своите възможности в ситуации на открито противоборство. Стремежът и към доминиране е два пъти по-голям, отколкото при лица без девиации, а проявите на враждебност във взаимоотношенията с околните - около седем пъти повече.
Силно изразените негативни нагласи правят личността с девиантно поведение лесно податлива на външни стимули, на които отговаря с поведение, демонстриращо ситуативно превъзходство. За личността с девиантно поведение конфликтната ситуация е повод за изразяване на негодувание, а конфликтът средство за утвърждаване на конфронтацията като личностен модел на поведение.
В конфликтната ситуация основен стил на поведение е съперничеството. В ситуация на конфликтно противопоставяне при личности с девиантно поведение негативното отношение към другия участник се съхранява, независимо от това какво е неговото поведение – дали ще се противопостави или ще игнорира конфликтното противопоставяне. Личността с девиантно поведение съхранява негативното си отношение към другата страна на конфликта. Установено е, че тя проявява мнителност във взаимоотношенията и изчаква подходящ според нея момент, в който открито да влезе в противоборство със своя противник.
За личностите с девиантно поведение е характерно, че те възприемат другия участник не като противостоящ им, а като враг. Те не търсят причините за неговото поведение, а излагат единствено само своите идеи. Поради тази причина конфликтните действия имат целева насоченост, която се синхронизира с нагласите за конфликтна ситуация.
Интересно е да се види отношението на личността с девиантно поведение към другите стилове на поведение в конфликтната ситуация – компромис, приспособяване, сътрудничество. Те се проявяват единствено тогава, когато е възникнал конфликт с членовете на собствената група, оценена като референтна. Много бързо те са склонни да се приспособят към предложено противообществено поведение и в ситуации, в които трябва да се вземе решение за неговото реализиране, те проявяват сътрудничество с останалите членове на групата или компромис спрямо предложените от тях решения, като омаловажават своето собствено мнение.
Тези три основни стила на поведение в конфликтна ситуация характеризират тяхното желание да бъдат част от някаква общност, с която в момента се идентифицират. Така например, в ситуация на открито противопоставяне с хора по улиците, в квартала, малолетните и непълнолетните правонарушители много бързо се съгласяват и стигат до групово решение за нанасяне на материална или физическа вреда на хора, които са обекти на заплаха за някои от членовете на групата. Единодействието е фактор за възможността конфликтната ситуация, която се провокира, да защити като резултат общите групови интереси. Много често в такива моменти действа ефектът на снежната топка.
За лицата с девиантно поведение конфликтът и конфликтната ситуация са начини за разрешаване на проблеми с членовете на социалните общности. Както конфликтните действия, така и очакваните решения формират конфликтното поведение, което има за цел да наруши функциониращите системи от социални норми. Провокираните конфликтни ситуации имат социален резонанс, поради което в конфликтното противопоставяне се включват и хора, които нямат отклоняващо се поведение. Това е характерно за конфликтите при лица с девиантно поведение, тъй като социалната оценка за тях има негативен характер. Като страни в конфликта се включват освен лица и институции.
Стиловете на поведение в конфликтна ситуация при личности с девиантно поведение се проявяват в:
  1. Провокиране на конфликтна ситуация;
  2. Проява на враждебност в конфликта – лицата с девиантно поведение не се стремят към взаимодействие с другата страна в конфликта и търсене на възможности за неговото разрешение, те трудно приемат и решението на трета страна; най-често очакванията им са свързани с налагането на собственото решение, което ги прави неконструктивни в конфликтната ситуация;
  3. В конфликтна ситуация приоритетно те прилагат съпернически стил на поведение, а компромисния, приспособяващия, прилагат спрямо членове на своята референтна група;
  4. Лицата с девиантно поведение прилагат форми на предходен антисоциален опит;
  5. Всяка конфликтна ситуация съдържа в себе си прилагането на конфликтни действия, от които се очаква субективен резултат, без обаче перспективно да се прогнозира поведението, т.е. за личността с девиантно поведение е важно решението на конфликтната ситуация, а не какви ще са следствията от нея както за него, така и за другите страни в конфликта.
Могат да се разгледат два основни аспекта:
  • Личностен аспект – когато личността с девиантно поведение разглежда конфликта като единствената възможност за разрешаване на собствените си проблеми. Много често девиантната личност може да влезе в конфликт поради ниска самооценка, личностна неудовлетвореност от себе си, малоценност. В такива случаи тя се явява интровертна личност, която дълбоко преживява собствената си непълноценност и използва конфликтната ситуация ,за да може да прояви конфликтни действия, които да компенсират стремежа и да се чувства важна и значима за себе си и за другите. По този начин тя привлича вниманието върху себе си и това и е достатъчно. Интровертанта личност с девиантно поведение много често изживява своя физическа непълноценност - така например, това, че е ниска, дебела, много висока, слаба, че не е достатъчно силен или че има заболяване. Същото се отнася и тогава, когато тази непълноценност е в рамките на
  • социалния аспект – този аспект се свързва с непълноценното функциониране или реализиране на социалната роля. Бидейки член на социалната общност, лицето с девиантно поведение изпитва емоционален дискомфорт от присъствието си в нея. Така например, децата от домовете за деца, лишени от родителска грижа, изпитват неудовлетворение от присъствието си в домовата среда и поради тази причина в реалната си група на присъствие, ученическия клас, те открито се противопоставят срещу своите съученици, тъй като се възприемат като ощетени от съдбата. Това не означава, че приемат позицията на жертва, а точно обратното – те се стремят да наложат своето присъствие чрез търсене на социална справедливост. В ситуация на конфликтно противопоставяне те много често демонстрират своя социален статус като се стремят да наложат по- различните си разбрания, обяснявайки, че те имат по-широк социален характер.