Основни категории в психологията

Категориите са пределно общи понятия, отразяващи най-съществените закономерни връзки и отношения от реалната действителност и познанието за нея. Като форми на мисленето и устойчиви елементи от мисловните операции, категориите отразяват свойства и отношения от действителността и познанието в най-обща и най-концентрирана форма. Основните категории на диалектиката са: битие и съзнание, количество и качество, пространство, време, движение, причина и следствие, възможност и действителност, логично и историческо, и т.н. Неразбирането и непознаването на категориите прави невъзможно осмислянето на понятията в психологията.
Фундаменталните категории в психологията е психика. Съдържанието на това понятие се определя от развитието на естествените науки. Психиката се определя като свойство на високо организираната биологична материя, което отразява обективната реалност под формата на образи и отношения, както и под формата на мускулни двигателни реакции. С тази си функция психиката изпълнява основното си биологично значение – да адаптира организма към непрекъснати промени на външната природна и социална среда и вътрешната психо-физиологична среда на индивида. Основна функция на психиката е да регулира и управлява дейността на индивида при взаимодействието му с околния свят.

Познанието е следващо ниво, което се формира при взаимодействието на индивида с новостите на външния свят. Включва в себе си знания, умения, навици, начини на поведение, адекватни на външните промени.
Съзнанието включва знанието за себе си, за своите качества, характеристики и самосъзнанието представлява самоопределеността на индивида.
Психологическите категории са в основата на мисленето. Определящи са няколко взаимовръзки от категории, наречени парадигми. Парадигмите са система от категории и взаимоотношенията им, които определят модела и методологията в даден исторически етап. Всяка парадигма се определя от степента на развитие на обществото. Парадигмите през 20 век в психологията са:
20-те – 30-те – поведение, съзнание, дейност;
40-те – 60-те – дейност, съзнание, личност;
70-те – 80-те – личност, дейност, колектив;
Края на 20 век – личност, група, общуване;
Прогноза за 21 век – личност, общуване, група, свобода (като дълг, отговорност и свобода на избора).
Други категории:
1/ Индивид – представител на определен вид, цялостно, неделимо, биологично-детерминирано същество.
2/ Индивидуалност – уникално съчетание на различни качества на личността, наследствени или придобити (формирани) в индивидуалния път на личността като обучение, социална среда, възпитание, личностна неповторимост.
3/ Личност – поради големия брой определения, личността се дефинира описателно. Тя притежава следните характеристики:
  • съзнателен творец и преобразител на действителността;
  • активен участник, субект на действителността;
  • личността е резултат от влиянието на конкретни социални, културни, исторически, политически и т.н. отношения;
  • способност да общува, да влиза във взаимоотношения и взаимодействия.
4/ Темперамент – динамично ядро на личността, преплетено с типа висша нервна дейност и детерминира протичането на всички психични процеси. То е особено устойчива структура на личността, която е вродена.
5/ Характер – синтез от индивидуални и типични свойства на личността. Обхваща поведение, когнитивна и емоционална сфера, насоченост на личността и се влияе от социалните фактори.
6/ Самопознание – изследване и познание на собствените психични, физични и социални качества и поведение.
7/ Аз-образ – съвкупност от представите за себе си и оценката, която им даваме, както и възприемането, усещането за своята идентичност и личностна значимост.
8/ Самооценка – оценка за себе си, за своите качества, за поведението и дейността на личността.
9/ Поведение – съвкупност от актове и реакции на личността спрямо условията на средата.
10/ Общуване – процес на обмяна на информация, на поведение и междуличностно възприемане.
Други: група, общност, тълпа и т.н.