Подходи в психологията

Те са свързани с отправната точка при интерпретацията на определен психологически факт. Подходите в психологията се определят от целите, от предмета на психологията, обекта, от формите на психологическата работа. За теоретиците- психолози във връзка с развитието на психиката и личността говорим за следните подходи:
  • биологичен – опира се тезата за наследствеността на психиката и невъзможността тя да бъде повлияна от факторите на социалната среда;
  • социологически – приема, че средата е определяща за формиране на личността и психиката и че наследствеността няма никакво значение;

Според доц. Илия Стойков подходите в социалните науки могат да бъдат определени като личностен, системно-структурен и дейностен.
Личностен подход – не може да бъде отделен от останалите, тъй като личността се разглежда като система и подсистеми, а също и като резултат от дейността. виж още
Този подход слага акцент върху индивидуално-психологическите, личностни характеристики на човека, а именно:
а/ съобразяване с индивидуалните особености на човека – темперамент;
б/ съобразяване с мотивацията на личността;
в/ отчитане на факта, че развитието на личността протича по индивидуален начин за всеки човек;
г/ съобразяване с емоционално-чувствените, когнитивни и поведенчески аспекти на личността;
д/ търсене на личностен смисъл за всяко едно явление, свързано с живота и дейността на личността.
Системно-структурен подход – един от най-пълните, анализиращ ситуация, проблем, обект. За теоретиците в основата на този подход стои понятието система (съвкупност от елементи и свойства и връзките между тях) и всички социални явления се разглеждат като се отчитат елементите на системата, структурните й образувания, границите на системата, нейната взаимовързаност с други структури и системи. Конкретизацията на системно-структурния подход се характеризира със следните особености:
1/ психическата структура на личността следва да се разбира като система от взаимосвързани, взаимодействащи си, непрекъснато развиващи се и променящи се системи и подсистеми, за които основното правило е, че цялото е много повече от елементарен сбор от частите;
2/ психическата структура на личността като система е подсистема на системи с по-високо равнище на сложност – семейство, група, общество;
3/ да се има предвид, че личността, която се изследва винаги е опростен, теоретичен модел на реално съществуващата личност;
4/ да се отчита йерархията, динамиката на потребностно-мотивационната сфера на личността, целеполагането и интересите на личността при реализирането на конкретната дейност;
5/ прилагането на генетичния подход означава виждане на функционирането на системата човек в минало, настояще и бъдеще;
6/ разкриване на системата от фактори, влияещи върху структурата на личността