Принципи на психологията като полагаща дейност

Принцип на индивидуализиране – съблюдаването на този принцип предполага единство на диагностика и индивидуалност при решаване на съответна задача както на ниво личност, така и на ниво група и общност. Този принцип не включва назидателност и проповядване, а търсене на диалогичност и сътрудничество. Индивидуализиране означава възприемане на клиента като уникално същество със свои характеристики и свойства. Индивидуализирането е право и потребност на клиента. Тъй като всеки човек е уникален, различен, следва и мерките, и интервенциите, и помощта да бъдат строго индивидуализирани.

Принцип на законност – отразява закономерната зависимост на психологичната работа като процес от съществуващите закони, кодекси, разпоредби.Това означава обстойно познаване на нормативната база, строго спазване на правилата, свързани с взаимоотношенията между психолог и клиент, подбор на законосъобразни, научно-обосновани методи, средства и форми на работа, зачитане правата на клиентите и защитаването им пред институции.Опора в социално-позитивните личностни ресурси на клиента (приемане, уважение, доверие)
въздържане от назидателство, подчертаване на негативни личностни качества, натякване за вината на клиента да изпадне в това положение или напомняне за отговорността на клиента за положението, в което се намира;
    недопускане на етикетиране на клиентите;

    подчертаване на социално-значимите компоненти в личността;

    изграждане на убеденост и вяра в собствени сили и възможности, в положителния изход от ситуацията;

    използване на хумор, ако е уместно;

    поддържане на Аз-а.

4/ Хуманно отношение към клиента – анализиране на конкретната постъпка; зачитане на личностните чувства, мисли, нагласи, независимо дали си съгласен или не с клиента; емпатично разбиране спрямо търсещия помощ; проява на съчувствие и състрадание, а не съжаление; недопускане на грубост, унижение, незачитане и оскърбление.

5/ Цялостност и комплексност на психологическата помощ – прилагане на система от мерки и действия, насочени към цялостно формиране и развитие на личността. Принципът се конкретизира в следното: единство и съгласуваност на взаимодействието клиент – психолог; приемственост и последователност на помощта; непрекъснатост на процеса на подкрепа.

6/ Конфиденциалност – изисква да се спазва правото на клиента да бъде запазена тайната му; доверителност в общуването; уважаване на личния живот и некоментиране на факти, които той не желае да коментира. Този принцип може да се наруши, когато поверената ни информация е опасна за клиента или за другите.

7/ Антидискриминационност и справедливост – правото на клиента да бъде възприеман наравно с другите клиенти, независимо от неговото положение в обществото, от религиозните, политическите и икономическите и т.н. нагласи и особености на клиента, както от неговата възраст и пол.

8/ Компетентност и отговорност – професионализмът на психолога, съблюдаване на предходните принципи до подготвеността и квалификации за опазване на психологическа помощ.