Основни тенденции в развитието на психологията през 21 век

Две основни тенденции, които са противоположни и предлагат оптимистично и песимистично бъдеще за психологията.
1/ Песимистично – според застъпниците на песимизма се смята, че психологията се намира в състояние на криза, която в бъдеще ще се задълбочи. Предположенията са, че психологията ще се раздели на все повече клонове, развивани от все повече школи, ще се поглъща от науки като физиологията, неврологията, социологията, в резултат ще загуби самостоятелното си място сред науките, ще изчезне като академична дисциплина и ще помогне за развитието на много практично насочени дисциплини, основаващи се на психологията, без да са психология.

2/ Оптимистично – според това направление ще се промени психологията в следното: по-силно акцентиране върху научната страна в психологията; по-голям акцент върху връзката общество – психология; по-задълбочено приложение на математическите модели в психологията; разширяване на професионалната дейност на психологията; по-широко взаимодействие с други науки; конкретизиране на психологията в посока на неврофизиология, психотерапия и т.н.
  • Въпросът за усъвършенстване на човека чрез психологията
  • Нарастване ролята на биологията, физиологията и биохимичните изследвания на мозъка
  • Нарастване на когнитивния подход в психологията за сметка на намаляване влиянието на бихейвиоризма
  • Предвижда се изучаването на културите на малките народи
  • Ориентация към точните методи
  • Ориентация към потребностите на обществото
  • Ще се развиват следните клонове: педагогическата психология, психология на възрастните, бизнес психологията, юридическата психология, социалната психология, психология на спорта и на културата.