Принципи на психологията


Принципът е понятие за обозначаване на ръководните, изходните положения и идеи, върху които се обосновава теорията и практиката. Принципът се утвърждава в следствие на продължителния, научен, професионален и житейски опит. На базата на многократни повторения кристализират известни, близки до закона общовалидни истини, които стават задължителни в професията.
Експерименталните и теоретически изследвания в психологията се основават на следните принципи:
1/ принцип на детерминизма – насочен към взаимната връзка и обусловеност на нещата от материалната и духовната действителност. Методическото значение на този принцип се изразява в това, че при изследване на развитието на психиката и личността се анализират различни фактори, детерминиращи тези процеси – биологични и социални;

2/ принцип за единство на дейност и психика – психиката на човек се формира в процеса на дейността, като взаимоотношението дейност – психика е двустранно. От една страна дейността формира психиката, а от друга страна формиралата се психика управлява и регулира дейността на човека;
3/ генетичен принцип – реализира се чрез изучаване на психиката и личността в процеса на тяхното развитие;