Предмет на психологията

Предметът на психологията е най-общо човешката психика. Предметът на психологията през различни етапи на културното развитие на човечеството е зависел от нивото на развитие на естествознанието и философията. Разглеждат се няколко етапа в определението на предмета на психологията. И въпреки че някои от определенията за предмета на психологията са остарели, те си имат привърженици и до днес.
Първи етап – свързва се с Древна Елада, най-старата представа за предмета на психологията. Основава се на религиозните представи за човека. Още от този етап се прави опит да се обясни човешката психика чрез душата. Хората на този етап не са били за съвременната представа за психиката и са смятали, че душата е нещо различно от материалния свят и че тя е в основата за разбиране на човека. Това са Аристотел, Платон, Декарт и др.

Втори етап – психологията е наука за съзнанието. Представата за психиката от класическа Елада до Ренесанса не се променя. В Средновековието теолозите се занимават с мистика. През Ренесанса се слага началото на интереса към човека, отбелязва се напредък в естествознанието, открива се централната нервна система, строежа на атомите. Предположението, че психологията е наука за съзнанието е повлияно от философските възгледи на Декарт. Той нарича съзнание способността да се мисли, чувства, желае. Като основен метод на изследване се приема наблюдението на собственото съзнание (интроспекцията) и описание на самонаблюдаваните факти и феномени.
Трети етап – психологията е наука за безсъзнателните психични процеси и мотивация. Свързва се с името на Фройд и психоанализата. Фройд стига до извода, че съзнанието е малка част от човешката психика и за да помогне на личността, трябва да се изследва безсъзнателната и предсъзнателната структури. Съзнанието е малка част от психиката.
Четвърти етап – психологията е наука за поведението – Уотсън – не трябва да се изучава съзнанието, а поведението на човека – бихейвиоризъм. Според това направление основната задача на психологията е до контролира и прогнозира поведението на личността. Основен метод е непосредственото наблюдение на реакциите, постъпките и поведението на личността. Бихейвиоризмът има много привърженици и до днес, най-вече в американската психология.
Пети и шести етап – според този етап психологията е наука за фактите, закономерностите на психиката. Като предмет на психологията е определението на А. Петровски:
Психологията е наука за фактите, закономерностите и механизмите на психиката, която е формиращ се в мозъка образ на действителността, въз основа и с помощта на която се осъществява управлението на поведението и дейността, имащи за човека личностен и социален характер.