Трудности при изучаване на психологията

Психологията има дълга предистория и кратка история. Трудностите при изучаването са резултат от:
1/ Връзка на психологията с философията. От историята на психологията става ясно, че психологията се оформя като самостоятелна наука в 19 век като се откъсва от философията. Но откъсвайки се, тя запазва характерните черти на философията, нейната абстрактност и теоретичност. В психологията се използват доста философски категории – битие и съзнание, материално и идеално, причина и следствие и др. Философията служи като най-общ инструмент за практическа и теоретична дейност в психологията чрез методологията. Психологията запазва законите на философската логика.

2/ Връзка на психологията с ежедневното съзнание. В ежедневието ние си служим с психологически категории, в които вкарваме различно съдържание. Бъркат се усещане и чувства, образ с представа, личност с индивид.
3/ резултат от индивидуалните личностни нива на знание. Всеки има собствена психология, резултат от уникалния личен опит, от интернализираните знания, умения и навици.
4/ проблемът за нормата и ненормата – липсват ясни дефиниции коя личност е “в норма” и коя не.
5/ проблемът за личностния смисъл на съзнанието – да колко личността се познава и до колко й позволяват другите да ги опознае.
6/ степени на обобщеност на психологичното знание – в една и съща дума се влагат различни съждения в зависимост от обобщеността. В психологията емпирично се свързва с рационално.
7/ етимологията на думата психология
8/ схващането, че с въвеждането на емпиричната психология – статистиката, психологията се превръща в наука. Но има и схващане, че психологията трябва да бъде обяснителна, описателна и има психологически факти и явления, които не могат да бъдат статистически определени.
9/ смесване на вижданията, че психологията е приложна наука и, че е определено теоретична наука.
10/ интерпретиране развитието на личността от различни позиции – биологизация и социализаторска.
11/ факт, че има неразбиране относно ролята на психолога в обществото.