Психоанализа десета глава

Психоанализата днес

Предизвикателната роля на психоанализата. Разширяване на хоризон­та: психоаналитичната представа за човека. Бъдещи перспективи. Психоанализа и психиатрия. Психоанализа и наблюдение на деца. Заключение.Тази последна глава представлява отчасти преглед, отчасти обоб­щение и поглед към бъдещето. Тя би могла да възбуди мисли у чи­тателя за мястото на психоанализата в днешния свят и да му даде представа за нейния принос към това развитие, което наричаме „съвременност". Нашата цел е и да посочим каква е ролята на пси­хоанализата в бъдещето. Поради това тази глава изразява главно личните възгледи на автора. Тя отразява неговия личен опит и мне­ние.


Всички научни открития променят света. Някои го променят по­вече, други по-малко, но след поредния прогрес в науката светът никога не е същият. Понякога откритието има практически ефект -като изобретяването на парната машина, което тласка хода на ин­дустриалната революция през деветнайсети век. Понякога влияни­ето засяга само света на идеите, възгледа на човека за себе си и все­лената, а не материалния свят. По отношение на психоанализата ре­зултатите са и в двете насоки: практически тя е метод на лечение, но е и източник на информация за човека „по отношение на това, което го интересува най-много - човешката природа" /Ргеис!, 1933/.

Още в началото, когато разглежда значението на психоанализата за света на идеите, Фройд /Ргеи<1, 1917 Ъ1 сравнява откриването на психоанализата с откритията на Коперник и работата на Дарвин, чийто труд „Произход на видовете" е публикуван в годината на раждането на Фройд. Хелиоцентричната теория на Коперник показ­ва, че нашият свят не е център на вселената, а само една от седемте планети, които обикалят около слънцето. Теорията за еволюцията също определя точното ни място - в смисъл на биологично място. Ние не сме специално създадени, както твърди Библията, за да бъ­дем господари на света, а сме един от милионите видове, развили се от първите молекули протеин, който се създава по някакъв начин преди стотици милиони години. Психоанализата, както казва са­мият Фройд, ни показва, че не сме господари дори на собствената си психика. Ние се подчиняваме и дори сме управлявани от несъз навани психични процеси, от желания, страхове, конфликти и фан­тазии, за чието съществуване не сме и подозирали преди психоана­лизата.

Всеизвестно е, че подобно сериозно разклащане на възприетата вяра поставя много хора в неудобно положение. Повечето от тях няма да са щастливи, когато идеите, които са възприели, бъдат така грубо разклатени. Това е достатъчно основание да се възпротивят. От казаното дотук можем да предположим, че тези хора ще се бра­нят срещу новите идеи, за да избегнат и намалят психичната тре­вожност и неудоволствието, което е свързано с перспективата за промяна. Би било интересно да се види какви са несъзнаваните страхове, свързани с такива промени, но тук не е мястото за подоб­на дискусия. В своите трудове Фройд обръща внимание на това и подчертава ролята на нарцисизма. Човек изпитва неудоволствие, когато чувството, че представлява нещо важно, е заплашено или уязвено. Това възбужда несъзнаваните чувства за малоценност и безпомощност, датиращи от детството, и конфликтите, които те предизвикват.

Днес психоанализата не е вече новост. Новото в нея постепенно се изгубва, както става с теорията за еволюцията и за слънчевата система. Когато човек е израснал с идеите на Дарвин и Коперник, за него те вече са източници на удоволствие, а не на неудоволствие, каквито са били при появата им за първи път. Трупането на позна­ния за произхода на видовете или за природата и размерите на все­лената е приятно за много хора, съдейки по големия интерес към научнопопулярните книги и статии. Тук отново можем да се запита­ме за несъзнаваните желания, които се задоволяват, и за техния произход в детството. И отново трябва да се задоволим само със споменаването на проблема, като се въздържим от по-нататъшното му разглеждане.

Искаме само да подчертаем, че познанията по психоанализа, ко­ито тази книга се опитва да предостави, водят до разширяване на кръгозора по същия начин, както правят това основните теории на физиката и биологичните науки. Тези теории откриват прозорец към света около нас. След като сме изучавали химия, физика, био­логия, астрономия или геология, светът вече не е същият за нас. Приливите и отливите на морето, ледът на езерото, земята и скали­те под краката ни, както и Млечният път над главите ни са нови и различни в сравнение с онова, което са били преди години. По съ­щия начин и психоанализата дава възможност да разберем повече неща за хората около нас. Тя дава ново измерение на възгледа ни за света на човешките същества, които са като нас самите.

Откритията на психоанализата дават възможност да получим много по-пълна представа за психиката и поведението на хората, за човека като личност. От физиката е известно, че физичните обекти не са такива, каквито ни изглеждат с невъоръжено око. Знаем, че дори тялото ни не е цялостна твърда структура, а като другите твърди обекти е конгломерат от безброй молекули, всяка от които на свой ред се състои от атоми, електрони и ядрени частици, които са в постоянно и бързо движение. По същия начин от психоанализа­та научаваме, че всяка мисъл и действие са обусловени по много по-сложен начин, отколкото сме смятали, преди Фройд да разрабо­ти психоаналитичния метод на изследване. Сега знаем, че действи­ята и мислите се формират от една страна от силите на Ида, от нас­ледството от нагонни желания в детството, от друга страна - от за­щитните действия срещу тези желания или Егото, от трета - от мо­ралните изисквания или Суперегото, и от четвърта - от изисквания­та, наложени от външните обстоятелства, както и от възможността, която се предлага за тяхното задоволяване. Знанията по психоана­лиза дават възможност да видим важната роля на нагоните и конф­ликтите, породени от тях, за човешката мотивация. Крие /Кп§, 1947/ пише, че психоанализата разглежда човешкото поведение като конфликт. Това е точна психоаналитична формулировка, изра­зяваща задълбочено разбиране на човешката природа. Човек е та­кова създание, чиито животински апетити, оформени чрез преживя­ванията в детството, пораждат основните мотиви, които тласкат действията му през целия живот. Нагоните, функциите на Егото (и тези, които са изпълнители на нагоните, и тези, които играят ролята на защита срещу тях), тревожността, вината, конфликтът и голямо­то значение на несъзнаваните процеси в психичния живот - всички те са отделни страни на психоаналитичното виждане за човека. За­сега това е най-изчерпателното виждане. Какви нови възможности ще донесе бъдещето по отношение изследването на човешкия пси­хичен живот е нещо, за което можем само да гадаем. В момента най-доброто налично средство е психоаналитичният метод. Данни­те, получени от него, безспорно оставят съмнение по много въпро­си. Вярно е обаче, че с прилагането на този метод се хвърля много повече светлина в тези области на човешката психология, които до неотдавна бяха напълно неизвестни. За първи път се прави опит да се разберат психологични проблеми, които са от изключителна важност за човека. Сега знаем много повече за себе си и за другите хора, отколкото преди психологическите изследвания на Фройд.

Каква перспектива има психоанализата в бъдеще? Кои области са все още неизследвани или спорни за психоаналитиците? Кои об ласти в момента се изследват активно от психоанализата?

Да се предсказва бъдещето на някоя научна дисциплина винаги е рисковано. В този момент може да е на път ново развитие или не­очаквано откритие, което да повлияе цялостния развой на явления­та по неочакван и непредвидим начин. Тази възможност е нераз­ривна част от природата на научното търсене. Научният кръгозор постоянно се разширява. Повечето учени вярват и винаги ще вяр­ват, че науката е безкрайно търсене, прекъснато изследване. Те си­гурно са прави в своята вяра, въпреки че думите „безкрайно" и „непрекъснато" напомнят за понятието вечност, което е трудно за възприемане. Едно обаче е сигурно и то е, че краят на новите откри­тия в науката няма да настъпи скоро. Досега усилията на човека до­ведоха само до повърхностни познания за света, част от който е и той самият. Изглежда малко вероятно търсенето на отговорите да завърши скоро.

Като имаме предвид риска, който се поема при всеки опит да се правят предсказания, какво може да се каже за психоанализата?

В момента интересът към психоанализата се засилва. Така нап­ример, в Съединените щати в момента има десет пъти повече обу­чени психоаналитици, отколкото през 1940 г., и двадесет пъти пове­че, отколкото през 1930 г. Въпреки това общият им брой е малък. През 1971 г. Американската психоаналитична асоциация е наброя­вала 1 332 членове, които са недостатъчни за страна с повече от двеста милиона жители. Факт е, че през 1930 г. в целия свят е има­ло само шепа психоаналитици, предимно във Виена, Берлин, Ню Йорк и Лондон. Днес расте броят на психоаналитиците, които практикуват професионално в повечето страни на Латинска Амери­ка и Западна Европа, както и в Канада, САЩ, Австралия, Израел, Индия и Япония. Освен това има важни центрове за психоанали­тично обучение, практика и изследвания от Тел Авив до Осло и от Буенос Айрес до Монреал. Интересът към психоанализата, който се проявява в момента от психиатрите и другите специалисти, ра­ботещи в областта на психичното здраве, изглежда ще продължава да нараства още определено време. Основни познания по психоана­лиза са необходими за практикуването на всяка разумна форма на психотерапия. Без тях психотерапевтът ще се лута и ще работи на тъмно, опирайки се на опита и грешката. Освен това всеки, който иска да се занимава с психотерапия, би трябвало да изучи колкото е възможно повече своите собствени конфликти. Без основни позна­ния за себе си и без задоволително решаване на собствените основ­ни психични конфликти, той ще реагира на конфликтите на пациен­тите си и на техните несъзнавани желания и страхове по начин, кой то ще му създаде трудности или ще му попречи да ги контролира, което понякога може да е пагубно за пациентите му. Това означава, че който иска да практикува психоанализа, трябва първо сам да бъде анализиран. Личната психоанализа е винаги ценна придобив­ка. Често тя е и основната част на обучението.

Напоследък психотерапията все повече се приема за важен ме­тод на лечение и приложението й нараства. Ако тази тенденция продължи, можем със сигурност да кажем, че ще нараства също и обучението по психоанализа. Докато се практикува психотерапия, психоанализата ще играе важна роля и като лечение, и като източ­ник на знания.

Значението на психоанализата обаче се простира и извън полето на психичните заболявания. Както се опитахме да покажем по-под­робно в предишната глава, психоанализата може да достави инфор­мация за много страни на нормалния психичен живот. На тези, чий­то интерес е в областта на социалните или поведенчески науки, както и на специалистите по право и на студентите по изкуство и литература, психоанализата може да даде по-точни знания за пси­хиката на човека от всяка друга наука и по-точни знания за човеш­ките нужди, страхове, конфликти и мотиви, които се развиват през детството и функционират в зрелия живот. Това знание е особено важно за споменатите професии, макар че този факт започва да се разбира едва сега. Тези, които прилагат откритията на психоанали­зата в своята област, все още са пионери. Но в това отношение може да се очаква бързо развитие. Да се надяваме, че ще дойде вре­ме, когато за всички професии, които се занимават с човека и с не­говите изяви, ще се изисква обучение в психоанализа.

Тези предвиждания за развитието на психоанализата са основа­ни на оценката за сегашното й състояние. Интересен е фактът, че психоанализата има твърде малък прием в Съветския съюз и в со­циалистическите страни. Не е лесно да се разбере защо това е така. Вярно е, че Фройд изказва недоверие, че комунизмът е в състояние да промени човешката природа така, че хората да се конкурират по-малко и да станат по-малко враждебни един към друг. Едва ли тези думи са причина за официалната нагласа на безразличие или откри­та неприязън към психоанализата в тези страни. Всъщност Фройд никога не е бил враждебен към политическите и икономически идеи на Маркс, а и много психоаналитици през 20-те години са били активни марксисти. Също така малко вероятно е пренебрежи­телното отношение към психологията на великия руски неврофизи-олог Павлов да е довело до такова трайно и масово отдръпване. Поради липсата на каквито и да са задоволителни обяснения мо жем да си припомним, че около 1950 г. съветските лекари обявиха, че са компетентни да решат въпросите за наследствеността, и прие­ха теорията на Лисенко. Години по-късно, едва след като полити­ческото ръководство на страната премина в други ръце, тази греш­ка беше поправена. Може би подобна съдба е сполетяла и психоана­лизата. Ако това е така, вече е време да се поправи и тази грешка.

Ще кажем няколко думи за това кои области от психоанализата представляват най-голям интерес. Основният интерес все още е на­сочен към клиничната практика и психоаналитичното обучение, т.е. към подготовката на психоаналитици за клинична работа. Повечето психоаналитици се интересуват преди всичко от усъвършенстване на уменията си при прилагане на психоаналитичния метод и от по­точното опознаване на психичната дейност и развитието й, което по принцип е основано на наблюденията в клиничната практика. Ос­новният им интерес е как да разбират и лекуват по-добре тези, кои­то се обръщат към тях за помощ. На второ място е интересът да оказват помощ на онези, които искат да практикуват психоанализа, и да придобият необходимите познания и опит.

Освен към тези области интерес съществува и към други. Осо­бено внимание се отделя на психоаналитичното обучение на специ­алисти в области, близки до психоанализата, особено в САЩ и във Федерална република Германия. Засега тези програми са в ранна фаза на развитие.

Друга област, която ангажира усилията на малка група психоа­налитици през последните години и привлича интереса на много други, е детското развитие. Психоаналитиците, които извършват наблюдения над детското поведение в създадени специално за цел­та детски ясли, правят значителен принос към психологията на ран­ните години от живота. Някои от тези приноси вече оказват влия­ние върху психоаналитичното лечение както на децата, така и на възрастните. Центровете, които работят в тази област, са в Лондон и в няколко града на Съединените щати. Тяхната работа отнема дълго време, тъй като те често наблюдават детето и семейството му в продължение на много години.

Тясно свързан с детското развитие е нарастващият през послед­ните години интерес към отглеждането на детето през първата му година и значението на това за неговото психично развитие. Знания­та ни по този въпрос са все още недостатъчни, за да правим крайни изводи. Твърде вероятно е с натрупването на данни да се хвърли значителна светлина върху някои сериозни проблеми, които все още не са изяснени. Така например известно е, че едиповата фаза (от две и половина до шест години) е трудно време, изпълнено с душевни бури за всяко дете. Това е критичен период за неговото психично развитие. Всичко, което се случва на детето през това време, се отразява на развитието му по-късно, независимо дали то е нормално или патологично, и оставя следи до края на живота му. Защо едиповият конфликт оставя по-тежки последици при едни деца, отколкото при други? Защо той осакатява едни деца, а на дру­ги влияе само до степен, която наричаме нормална?

Често отговорът на този въпрос може да се открие в събитията, които са се случили през едиповия период - сексуални преживява­ния, страшни случки, смърт или изоставяне, болести и др. Това обаче не се открива във всички случаи и Фройд още в началото на своите изследвания сочи важната роля на конституционалните фак­тори. Независимо от конституционалните фактори обаче това, кое­то се случва на детето през първите две години от живота му, опре­деля неговите реакции към стресовите събития през третата и чет­въртата му година. Засега има данни, че в зависимост от начина, по който възрастните се отнасят към детето в първите години от живо­та му, т.е. от „качеството на майчинските грижи", може да се разбе­ре по-добре защо едно дете се влияе по-неблагоприятно от психо­логическия стрес на едиповия период в сравнение с друго.

Няма съмнение, че съвременните и бъдещите психоаналитични изследвания на първите две години от живота на детето ще бъдат от практическа полза за тези, които са ангажирани с отглеждането на децата.

Психоанализата освен всичко друго е и изучаване на биография­та на човека. Тя търси основните събития в живота му, техните вза­имоотношения, факторите, които ги причиняват и психологичните им последици. Историята на един човек, която психоанализата изв­лича, има твърде малка прилика с литературната биография. Тя нито порицава, нито възхвалява. За разлика от биографиите и хва­лебствените речи, психоанализата малко се интересува от тези страни на живота, които са явни за всеки външен наблюдател. Ней­ният основен интерес е насочен към онази страна от живота, която всеки човек крие не само от другите хора, но и от самия себе си. Това са скритите сили и събития, които стоят в основата на видими­те обстоятелства от живота на всеки човек, които предизвикват и оформят тези обстоятелства, наричани човешки живот.

Ето защо самата професия учи психоаналитиците и до известна степен всички, които са запознати с психоанализата, да мислят ис-торично за човешката психика и поведение. В тази глава, подобно на историците, се опитахме да предскажем бъдещето, позовавайки се на това, което знаем за миналото и настоящето. Колкото и да са интересни тези предвиждания, те не могат да се сравнят с прекрас­ната възможност да наблюдаваме какво се случва в момента, как бъдещето се развива пред очите ни, как става настояще и как от него научаваме за миналото, което не сме познавали, когато то е било настояще.