Психоанализа втора глава

Връзка с биологията. Наименования и дефиниция. Психична енергия и катексис. Класификация на нагоните. Сливане на нагони. Генетично развитие на еротичния нагон: орална, анална и фаличнафаза на детска­та сексуалност. Прогрес, фиксация и регрес на либидото. Развитие на агресивния нагон. Разтоварване на нагонната енергия и удоволствието.Разгледаните две хипотези полагат главните принципи, върху които се развива психоаналитичната теория. С други думи, те съставят основата, върху която се гради останалото. Те ръководят и опреде­лят нашия подход при формулирането на следващите хипотези, от­насящи се до отделните части на психичния апарат и начина на функционирането им.Нека продължим сега с опита си да опишем психиката от гледна точка на психоаналитичната теория, която приема, че психичните процеси се подхранват и подтикват от нагонни пориви.

Фройд развива психологичните си теории предимно на физио­логична основа. От кореспонденцията му, публикувана неотдавна, се вижда, че в началото на 1890 г. той прави твърде амбициозен опит да създаде нещо като физиологична психология /Ргеис1, 1954/. Въпреки че фактите не му позволяват да съчетае двете дисциплини и той трябва да се откаже от идеята си, Фройд продължава да вяр­ва, че един ден психичните процеси ще бъдат описани на езика на мозъчната физиология - идея, която сега се приема от много психи­атри и от повечето психолози. Въпреки интересните опити в тази насока, до този момент това все още не е постигнато. Никой не е в състояние да предвиди кога тези опити ще успеят. Все още взаи­мовръзките между психоанализата и другите биологични науки са твърде незначителни. Те съществуват засега само в областта на се­тивните възприятия и инстинктивните подтици или „нагоните", ко­ито ще бъдат предмет на разглеждане в на тази глава.

Нека най-напред се спрем на терминологията. Това, което тук наричаме нагон (йпуе), в психоаналитичната литература обикнове­но се обозначава с инстинкт {тзйпа). Инстинкт е много по-извест­на дума от нагон, но в случая нагон е по-подходящ термин, защото с него назоваваме при човека този аспект на психичния живот, кой­то съответствува на това, което при животните е известно като инс­тинкт. Разликата се състои в следното. Инстинктът е вродена спо­собност или готовност за реагиране по еднообразен и стереотипен начин на определени групи от дразнители. Той е съставен от пове-денчески реакции, много по-сложни от обикновения рефлекс, нап­ример от отскачането на крака при коленния рефлекс. Но също като безусловния рефлекс инстинктът при животните с централна нерв­на система се състои от следните елементи: дразнител, възбуда на централната нервна система и моторна реакция, следваща предоп­ределен път. Нагонът у човека не включва моторната реакция и се състои само от възбудата на централната нервна система, предизви­кана от дразнител. За разлика от предопределеността, характерна за инстинктите при животните, моторната активност при човека, настъпваща вследствие централната възбуда, се осъществява от ви­сокоразвити структури на психиката. В психоаналитичната литера­тура те се наричат „Его"* и дават възможност реакцията, стимули­рана от нагоните, да се видоизменя в зависимост от опита и мисле­нето/Нагхтапп, 1948/.

Различието между инстинктивния живот на човека и подобните прояви при по-низшите животни не трябва да се довежда до край­ност. При зрелия човек например има тясна връзка между сексуал­ния нагон и вродения поведенчески отговор, наречен оргазъм. Може дори да се добави, че моторната реакция на човека, която е резултат на инстинктивна нужда или нагон, е предопределена в ши­рок смисъл на думата от генетични фактори. От друга страна обаче тази реакция е по-малко предопределена, отколкото при животни­те, и външните условия и опитът могат да я променят в много по-голяма степен. По този начин, когато говорим за „нагон" вместо за „инстинкт", ние изтъкваме именно тази разлика.

Нагонът е генетично детерминирай компонент на психиката, чи­ето действие създава психична възбуда, или както често се изразя­ваме, вътрешно напрежение. Тази възбуда или напрежение подтик­ва индивида към действие, което в общи линии е програмирано ге­нетично, но може да се променя значително в зависимост от инди-видуалния опит. Действието води до затихване на възбудата и нап­режението, до задоволяване. „Затихване" е по-обективен термин, докато „задоволяване" е по-субективен. Става ясно, че реакцията към нагонното напрежение се разгръща в определена последова­телност. Тя изглежда така: напрежение, моторно действие и затих­ване, или, ако предпочитаме - потребност, моторно действие и за­доволяване. Първото определение избягва елементите на субектив­ното изживяване, а второто ги подчертава.

Способността на нагоните да тласкат индивида към действие насочва интереса на Фройд към аналогия с физичната енергия, коя­то може да се определи най-общо като способност за извършване на работа. Развивайки тази аналогия, Фройд допуска, че съществува психична енергия, която е част от нагоните или произтича от тях. Тази психична енергия няма нищо общо с физичната енергия. Тя е просто постулирана по аналогия с нея. Идеята за психична енергия, изградена по представите ни за физичната енергия, е само хипотеза, която цели единствено да опрости и улесни разбирането на наблю­даваните психични явления.

Фройд продължава аналогията между своята психологична тео­рия и тази на физиците, като говори за количество психична енер­гия, с която се зарежда даден предмет или човек. Фройд използва немската дума ВезеЦищ, за-която на английски е приета са1кех1$ (стгр. задържане, съхранение, натоварване, зареждане, влагане). Точната дефиниция на катексйс е: количество психична енергия, насочена или вложена в психичния образ на човек или предмет. Това означава, че катексисът се отнася до чисто психологични явле­ния. Той е психологично, а не физично понятие. Психичната енергия не е в състояние да протече през пространството и да се вложи или прикачи директно към външен обект. Това, в което тя се влага (ка-тексира), са отделни спомени, мисли и представи за обекта, състав­ляващи психичния му образ. Колкото по-силен е катексисът, толко­ва по-важен е този обект в психологически смисъл, и обратно.

За илюстрация на катексйс може да се даде примерът с малкото дете, за което майката е средство за задоволяване на важни нагонни нужди. С новата терминология това явление може да се опише по следния начин: майката е важен обект на нагоните на детето и този обект е силно катексиран с психична енергия. С други думи, мисли­те, представите и фантазиите на детето, които се отнасят до майка му, всъщност - до нейния вътрешен образ в детската психика - е силно натоварен с психична енергия.

Преди да преминем към друга тема, трябва да отбе*лежим, че идеята за психичната енергия предизвиква както спорове, така и не-доразумения в психоанализата. Проблемът е в термина енергия. Във физиката съществуват няколко вида енергия, като кинетична, потенциална, лъчиста и т.н. Терминът психична енергия поражда представа за един от видовете физична енергия: кинетична, потен­циална, лъчиста, психична. Това обаче съвсем не е така. Психичната енергия е психологично понятие и няма нищо общо с физиката. То може да се определи само в психологичен смисъл. Вярно е, че пси­хологията в известен смисъл е аспект на дейността на централната нервна система и следователно дял от биологията, съответно от фи­зиката и химията. Както вече казахме, все още знаем твърде малко за връзките между психичното и физичното. Така например не знаем коя мозъчна активност и кои физични процеси съответстват на желанията, копнежите, нуждите и удоволствията. Докато не уста­новим това, не можем да свързваме физичната енергия с нейния психичен аналог. Трябва да се примирим с ограничеността на на­шите знания и да избягваме да приравняваме неоснователно пси­хичното и физичното. Свързването на психичната енергия със зако­ните на термодинамиката и обсъждането на ентропията на психич­ните процеси, което някои автори се опитват да правят, е изцяло лишено от основа и смисъл.

Нека сега разгледаме класификацията и природата на нагоните. Хипотезите на Фройд за нагоните са се променяли в продължение на три десетилетия, от 1890 до 1920 г. ППЪпщ, 1941/, като едновре­менно с това през последните десет години идеите му са допълва­ни от други автори. В своите първи определения Фройд разделя на­гоните на сексуален и самозащитен. Скоро обаче той се отказва от идеята за самозащитен нагон и след това в продължение на години всички инстинктни прояви се приемат за част от сексуалния нагон или негови производни. Изследването на разнообразни психични прояви, в случая на садизма и мазохизма, карат Фройд да преразг­леда теориите си и в „Отвъд принципа на удоволствието" /Ргеий, 1920/ той създава теория за нагоните, която в първоначалния си вид не се е възприела изцяло, но от съвременната психоанализа в общи линии е призната.

В последната версия на своята теория Фройд допуска предполо­жението, че съществуват два основни нагона - сексуален и агреси­вен. Както подсказват наименованията, този дуализъм най-общо е израз на това, което във всекидневието наричаме секс и агресия. Точна дефиниция на двата нагона е невъзможна. Най-общо можем да кажем, че единият нагон поражда еротичния компонент на пси­хичната ни дейност, докато другият поражда разрушителния.

Защо се налага да се изразяваме толкова предпазливо, дори пе-дантично? Защото двукомпонентната постановка на Фройд за наго­ните предполага, че двата подтика, агресивният и еротичният, учас­тват във всички нагонни прояви, които наблюдаваме, независимо дали са патологични или нормални. Според Фройд двата нагона обикновено се „съчетават" (гизесГ), макар и в различни пропорции.

Така например действията на най-безмилостна жестокост, кои­то на пръв поглед задоволяват само нуждите на агресивния нагон, съдържат и еротични елементи и извършителят им в известна сте­пен си доставя несъзнавано сексуално удоволствие. По същата ло­гика няма любов, колкото и нежна да е тя, която на несъзнавано ниво да не задоволява и агресивния нагон.

С други думи, постулираните нагони не могат да се наблюдават изолирано и се проявяват в човешкото поведение само в съчетан вид. Нагоните са абстракции, извлечени от опита. Те са хипотетич­ни или, ако използваме модерния термин, работни понятия, които ни позволяват, доколкото това е възможно, да разберем и обясним данните от наблюдението по прост и систематичен начин. Не бива да очакваме, че може да попаднем на клиничен случай, при който агресивният нагон се проявява независимо от сексуалния, и обрат­но. Агресивният нагон не е синоним на това, което обикновено на­ричаме агресия, нито сексуалният нагон е синоним на влечението

към полово сношение.

Според теорията на Фройд има два нагона. Единия наричаме сексуален или еротичен, а другия - агресивен или разрушителен. Въз основа на това деление приемаме, че съществуват два вида психична енергия - едната свързана със сексуалния, а другата - с аг­ресивния нагон. Първата има специално име, либидо. Втората няма име, но съществува предложение тя да се нарича деструдо по ана­логия с английската дума йеМгоу (разрушавам). За нея обикновено се говори като за агресивна енергия, макар че понякога се нарича агресия. Този термин не е сполучлив, тъй като, както вече казахме, смисълът, който влагаме в агресивната енергия и агресивния нагон, е различен от смисъла, който носи поведенческата проява, която на­ричаме агресия. Употребата на една и съща дума за двете явления води до объркване и размиване на разликите между тях.

Също така е важно да се разбере, че разделянето на нагоните на сексуален и агресивен съгласно тази теория е направено въз основа на психологични съображения. В своята първоначална формулиров­ка Фройд се опитва да свърже психологичните представи за нагони­те с някои основни понятия на биологията и предлага те да се нари­чат нагон към живота и нагон към смъртта. На тези два нагона съответстват най-общо процесите на анаболизма и катаболизма и това им придава значение, което далеч надхвърля психологичната област. Те биха могли да бъдат нагонни характеристики на всяка жива материя, нещо като инстинкти на протоплазмата.

Правилни или не, тези биологични спекулации на Фройд довеж­дат до големи недоразумения. Трябва да се подчертае, че това деле­ние на нагоните е съобразено с клиничните данни и само клинич­ният опит може да го защити или опровергае. В този смисъл няма никакво значение дали Фройд е бил прав по отношение нагона за живота и смъртта. Всъщност част от психоаналитиците приемат възгледа за нагона към смъртта, докато други (може би мнозинст­вото) го отхвърлят. Но и тези, които го приемат, и тези, които го от­ричат, са единодушни, че когато се разглеждат нагонните прояви на клинично ниво, те се представят като съчетание от сексуални и агре­сивни пориви.

Първоначално Фройд приема, че нагонът е подбудител на пси­хиката, който произхожда от тялото /Ргеис!, 1905-Ь/. Тъй като по това време той се е занимавал само със сексуалния нагон, тази де­финиция съответствала напълно на фактите. Не само половата въз­буда и задоволяването й, които явно са свързани с дразнения и про­мени в различни части на тялото, но също и хормоните, отделяни от различни ендокринни жлези, имат безспорно въздействие върху сексуалния живот и поведение. При агресивния нагон обаче телес­ната основа не е ясна. Първоначалното предположение било, че ске­летната мускулатура има същата връзка с агресивния нагон, каквато имат полово възбудимите части на тялото със сексуалния нагон. Тъй като до този момент няма доказателства за това нито от физио­логично, нито от химично или психологично естество, тази хипоте­за до голяма степен е изоставена. Съществува негласно предполо­жение, че соматичният субстрат на агресивния нагон се базира на структурата и функциите на нервната система. Някои психоанали­тици предпочитат да не се задълбочават толкова много; за тях въп­росът за соматичната основа на агресивния нагон е въпрос, на който не може да се отговори засега.

Вместо да навлизаме в сложни теоретични проблеми, по-умест­но ще бъде да се спрем на онези характерни черти на нагоните, кои­то могат да бъдат наблюдавани. Към този въпрос се подхожда раз­лично. Един аспект на нагоните, който е особено важен както за те­орията, така и за практиката, е тяхното генетично развитие.

За да бъдем по-ясни, ще започнем със сексуалния или еротич­ния нагон, тъй като неговото развитие и преобразуване познаваме по-добре, отколкото тези на ту партниращия му, ту опфниращ му агресивен нагон. Психоаналитичната теория приема, че тези инс-тинктивни сили започват да действат още при детето, оказват влия­ние върху поведението, изисквайки да бъдат задоволени, и по-къс­но намират израз в половото желание на възрастния човек - с всич­ките му страдания и възторзи. Всъщност „приема" не е най-точно казано, тъй като това твърдение е вече напълно доказано.

Доказателствата са най-малко от три източника. Първият е пря­кото наблюдение над малките деца. Сексуалното влечение в пове­дението на малките деца е напълно очевидно, ако те се наблюдават обективно и без предразсъдъци, или ако се разговаря с тях. За съжа­ление тук се сблъскваме с една пречка - това е склонността на все­ки човек да забравя и отрича сексуалните си желания и конфликти от ранното детство, така че преди изследванията на Фройд почти никой не е бил в състояние да признае проявите на сексуални жела­ния при децата за това, което са.

Другите източници са психоанализата на децата и психоанали­зата на възрастните. Ролята на инфантилните сексуални влечения може да се установи пряко в хода на анализата на децата и да се из­веде ретроспективно в хода на анализата на възрастните.

Сега трябва да изясним един друг проблем. Сексуалните жела­ния на децата между три- и петгодишна възраст така поразително приличат на желанията на възрастните, когато ги наблюдаваме обективно, че едва ли трябв.а да се колебаем да ги наричаме със съ­щото име, както при възрастните. Проблемът е как да се установи кои дейности са израз на нагона в още по-ранно детство. Следвайки Фройд /Ргеис!, 1905-Ь/, можем да се позовем на следните наблюде­ния:

1. При нормалното детско развитие още в първите прояви на новороденото се наблюдават действия, насочени към доставяне на удоволствие, които по-късно се вграждат в половата възбуда и доп­ринасят за задоволяването й. Това са целувките, галенето, наблю­даването и показването на голотата и т.н.

2. В случаи на разстроено сексуално развитие (сексуални пер­верзни) някои инфантилни любопитства и действия придобиват в зряла възраст значението на главен източник за полово задоволява­не. Това са най-често анални, орални или визуални интереси.

3. Данните, получени от практическото прилагане на психоана­лизата за лекуване на неврозите, показват, че такива „перверзни" желания действат върху психиката на тези пациенти. Разликата е, че вместо да са съзнавани и да се преживяват като сексуална възбуда, както е при перверзните личности, при невротиците те са несъзна-вани и стават източник на страхове и чувство за вина.

Сега вече можем да опишем накратко основните прояви, през които преминава развитието на сексуалния нагон, започвайки от най-ранно детство. Това са етапите, които Фройд очертава в своите „Три студии върху теорията на сексуалността", които са публикува­ни през 1915 г.

На читателя трябва да е ясно, че фазите, които ще опишем сега, не са така ясно отделени една от друга, както това изглежда при схематичното им представяне. На практика предхождащата фаза се влива в следващата и елементи от двете се смесват, като преходът се извършва постепенно. Също така трябва да се подчертае, че вре­метраенето на отделните фази е твърде приблизително и най-общо.

През първата година и половина от живота на детето устата, ус­тните и езикът са основният сексуален орган. Това означава, че не­говите желания и удоволствия са предимно орални. Тези данни са преди всичко резултат на реконструкция, т.е. те са извлечени от психоанализа на възрастни и по-големи деца. Възможно е също така непосредствено да се наблюдава как действия като сукане, близане и хапане доставят удоволствие на деца в тази възраст.

През следващата фаза, траеща също така година и половина, другият край на храносмилателната система, анусът, става източник на сексуално напрежение и удоволствие. Задържането и отделянето на изпражненията са свързани с приятни и неприятни усещания, ко­ито заедно с изпражненията и тяхната миризма са от изключителен интерес за детето.

Към края на третата година водещата сексуална роля започва да се поема от гениталиите и нормално се продължава от тях и след това. Тази фаза се нарича фалична по две причини. Първо, защото интересът на децата и от двата пола се насочва към пениса. Приема­ме, че клиторът, който ембрионално е аналог на пенис при жените, е органът за сексуално задоволяване на малкото момиченце. При някои случаи тази тенденция може да продължи до края на живота, макар че нормално клиторът по-късно трябва да отстъпи тази роля на влагалището.

И така, трите фази на психосексуалното развитие на детето са следните: орална, анална и фалична, като последната се влива в пу­бертета и се вгражда устойчиво в зрялата сексуалност. Фазата на половозрелия човек се нарича генитална и ако се съобразяваме с правилната терминология, трябва да я наричаме „генитална фаза". Разликата между фаличната и гениталната фаза не е само въпрос на терминология, а и на съдържание, тъй като способността за оргазъм се достига едва през пубертета. Психоаналитичната литература не винаги се съобразява с точната терминология и често неправилно използва термина „генитален" вместо „фаличен". Така например оралната и аналната фаза се наричат често предгенитални вместо

предфалични.

Освен тези три основни сексуални модалности в детството, ко­ито дават имената на основните фази на развитие, съществуват и други прояви на сексуалния нагон. Една от тях е удоволствието да се наблюдава (воайорство). Тя е характерна за фаличния период, а нейната обратна страна е желанието да се показва голота (ексхиби­ционизъм). Малкото дете желае да види гениталните части на дру­гите хора, както и да им покаже своите. Но неговото любопитство и ексхибиционизъм се отнасят и до други части на тялото и негови­те функции.

Друга основна черта на детската сексуалност е интересът към урината и уринирането. Това се нарича уретрален еротизъм. Част от детската сексуалност са също осезателните, слуховите и обоня-телните възприятия, които създават възможности за голямо инди­видуално разнообразие в тази насока.

Все още няма отговор на въпроса на какво се дължат индивиду­алните различия по отношение на относителната тежест на отдел­ните сексуални модалности - дали са наследствени, или са резул­тат от външни влияния, фрустрации или стимулиране. Психоанали­тиците (в това число и Фройд) приемат най-общо, че в едни случаи водеща роля играят конституционни фактори, а в други - влияния от външната среда, като най-често крайният резултат е продукт от двете влияния /Ргеис1, 1905-Ь).

Дотук описахме последователните фази, през които преминава нормалното сексуално развитие на детето. Логично е да се предпо­ложи, че тези фази влияят на психичния живот на детето и опреде­лят силата на интересите му, значението на отделните сексуални обекти и формите на задоволяване на сексуалния нагон през отдел­ните периоди. Така например зърното и гърдата на майката имат по-голямо психично значение по време на оралната фаза, отколкото през аналния и фаличния период. Същото се отнася и за сукането като начин на задоволяване, характерен за ранната орална фаза. Както вече разбрахме, тези промени не се извършват рязко, а пос­тепенно: старите обекти и форми на задоволяване на нагона бавно и постепенно губят значението си и едва когато новите се установят напълно, старите отстъпват ръководната си позиция.

Ако опишем това с езика на новата ни теория, можем да кажем, че либидонозният катексис на инфантилните обекти намалява пос­тепенно с настъпването на следващата фаза, но въпреки това той продължава да е вложен в тези обекти още известно време, докато новата фаза не се установи и обектите, подхождащи на нея, не ста-пат основните носители на катексис.

Теорията за психичната енергия ни дава възможност да опрос­тим обясненията за промените, които наблюдаваме през тези пери­оди. Либидото, което катексира обектите и формите на задоволява­не от по-ранната фаза, се отдръпва постепенно от тях и се катексира в обекти и форми на задоволяване, характерни за следващата фаза. По този начин либидото, което е катексирано в гърдата, или по-точ­но в психичния й образ, се прекатексира в изпражненията и по-къс­но в пениса. Според теорията за психичната енергия по време на психосексуалното развитие либидото се прехвърля от един обект към друг и от една форма на задоволяване към друга. В най-общи линии този процес вероятно е определен от конституционални фактори, валидни за всички хора, като същевременно показва ин­дивидуални различия.

Имаме достатъчно основания да приемем, че ако либидоноз­ният катексис е много силен, той никога не може да се преодолее. Въпреки че по-голямата част от либидото може да премине към нови обекти, една, макар и минимална част от него, продължава да е свързана с първоначалния обект. Задържането на катексиса в обек­ти, характерни за ранното детство, и през по-късните периоди от живота, се нарича фиксиране на либидото. Така например момчето може да се „фиксира" към майка си и по-късно да не е в състояние да пренесе чувствата си към друга жена, както става при нормално­то развитие. Терминът фиксиране може да се приложи и към начи­на на задоволяване. Така например ние говорим за хора, „фиксира­ни" към орални или анални начини на задоволяване.

Фиксирането най-често е израз на психопатология. Наличието на ранни катексиси е открито и описано от Фройд и последователи­те му при болни от невроза. Както отбелязахме по-горе, фиксира­нето може да бъде характерна черта на психичното развитие и се проявява като болест само ако катексисът е много силен. Твърде възможно е да съществуват и други, все още неизвестни фактори, които определят дали фиксирането ще доведе до психично заболя­ване или не.

Фиксирането към обекта или начинът на задоволяване е напъл­но или частично несъзнавано. На пръв поглед изглежда, че силното фиксиране или наличието на силен катексис е съзнавано, докато слабото фиксиране е несъзнавано. На практика данните показват, че няма никаква връзка между силата и продължителността на катек­сиса и достъпа до съзнанието. Както посочихме в началото на тази глава, в процеса на растежа сексуалните интереси от детството се забравят въпреки значителната сила на катексиса. Всъщност думата „забравяне" е твърде слаба, за да опише какво става с тях. По-точно би било да кажем, че срещу спомените за сексуалните ни интереси се издигат прегради, които не допускат проникването им в съзнани­ето ни. Същото се отнася и за другите, по-късни фиксирания.

Освен този процес на нормално катексиране на либидото в хода на психосексуалните фази на развитие може да се наблюдава и об­ратно развитие или връщане на либидонозния катексис към пре­дишни етапи на развитие. Това връщане на либидото се нарича „регрес". Когато този термин се използва във връзка с нагоните, както в нашия случай, обикновено говорим за регрес на инстинкта. Това обозначава връщане към предишни обекти и начини на задо­воляване.

Регресът на инстинкта е тясно свързан с фиксирането, тъй като регресът се насочва предимно към обекти и начини на задоволява­не, към които индивидът вече е фиксиран. Ако новите удоволствия се окажат незадоволителни, те се отхвърлят и индивидът се насочва към това, което вече е изпробвано и на което може да разчита.

Пример за регрес е реакцията на малкото дете при раждането на братче или сестриче, с което то трябва да дели любовта и вни­манието на майката. Въпреки че от месеци вече не си смуче палеца, то се връща отново към това след раждането на второто дете. В този пример предхождащият обект е палецът, а по-ранният начин на задоволяване е сукането.

Както сочи горният пример, регресът се проявява най-често при неблагоприятни външни обстоятелства. Това обаче не е строго пра­вило. Децата, както и възрастните, могат да се забавляват с регре­сивни действия, като например разказването на вицове, които да им доставят известно удоволствие. Регресът не винаги е израз на пси-хопатология. При едни обстоятелства той може да бъде нормално психично явление, а при други да е неблагоприятен и патологичен белег /Кт, 1952; Ргеид, А., 1965/.

Нека да разгледаме една характерна черта на детската сексуал­ност. Това е отношението на детето към обектите (най-вече личнос­тите) на сексуалните му желания. Ще приведем един пример. Ако новороденото няма постоянен достъп до гърдата на майка си, то бързо открива, че може да се успокои, като си смуче палеца. Спо­собността за задоволяване на собствените сексуални нужди без чужда помощ се нарича автоеротизъм. Той дава възможност на де­тето да бъде независимо от средата при задоволяване на потреб­ностите си. Но автоеротизмът може да доведе до свръхмерен, дори изключителен интерес към себе си и до пълно отчуждаване, както е при шизофренията.

Ако разгледаме сега агресивния нагон, трябва да отбележим, че н сравнение със сексуалния за него и за превъплъщенията му е пи­сано твърде малко. Това се дължи главно на обстоятелството, че Фройд приема агресивния нагон като независим инстинктивен ком­понент на психиката едва през 1920 г., когато сексуалният нагон от­давна вече е признат и е станал обект на специални изследвания.

Проявите на агресивния нагон показват също фиксиране и рег­рес и преминават през орална, анална и фалична фаза, както е при сексуалния нагон. Това означава, че агресивните импулси на малко­то дете могат да се разтоварят с орални действия, като например хапане. В по-късните фази напълването на гащите или задържането па изпражненията придобива водещо значение за изразяване на аг­ресията, а при още по-големите деца пенисът и неговите функции се използват (или поне се преживяват символично) като средство за разрушение.

Във всеки случай ясно е, че връзката на агресивния инстинкт с отделните части на тялото не е така тясна, както при сексуалния на­гон. Пет- или шестгодишното дете на практика не използва пениса си като оръжие, а си служи с ръце, зъби, крака и думи. От друга страна обаче психоанализата показва, че оръжията, които то използ­ва в игрите и фантазията си, като копия, стрели, пушки и др., са не-съзнавани символи на неговия пенис. Оттук можем да стигнем до заключението, че във фантазията си то разрушава враговете с мощ­ния си и опасен пенис. Въпреки всичко трябва да приемем, че сек­суалният нагон е много по-тясно свързан с ерогенните зони на тяло­то, отколкото агресивния, чиито връзки с телесни зони - ерогенни или други - са слаби. Тази особеност изглежда не се отнася до най-ранната орална фаза. През този период новороденото си служи само с устата и може да се каже, че оралните дейности са основния начин за разтоварване и на агресивните импулси (хапане), и на сек­суалните пориви (сукане и слагане на предмети в устата).

Проблемът за отношението на агресивния нагон към удоволст­вието е неясен. Но за връзката между сексуалния нагон и удоволст-веното преживяване няма никакви колебания. Задоволяването на сексуалния нагон не се изразява само в безразлично разтоварване на енергия, то е съпроводено и от удоволствие. Това, че удоволстви­ето може да се съчетае и в някои случаи да се замени с чувство на вина, срам или отвращение, не променя нашия основен възглед за първоначалната връзка между сексуалността и удоволствието. Въп­росът е дали задоволяването на агресивния нагон, с други думи, разтоварването на агресивното напрежение, също е съпроводено с удоволствие. Фройд предполага, че агресията не води до удоволст-вие /Ргеис!, 1920/. Други автори обаче застъпват идеята, че тя доста­вя удоволствие /НаЛтапп е1 а1., 1949/. Повечето психоаналитици изглежда приемат този възглед.

Нека обърнем внимание на често неправилната употреба на тер­мините „либидо" и „либидинозен" в психоаналитичната литерату­ра. Тези термини често се отнасят не само за сексуалния, но и за аг­ресивния нагон. Разбира се, че не би могло да е другояче преди да се приеме съществуването на агресивния нагон. По това време тер­минът „либидинозен" е бил синоним на „инстинктивен". Това пър­воначално разбиране има силно влияние, и когато терминът либидо се използва по този начин, все още включва както сексуалната, така и агресивната енергия