Маслоу

По природа човек е добър, но социалната среда го прави нещастен и невротичен.
Разрушителността, жестокостта, злобата не са вродени, а по-скоро „яростни реакции” , насочени против фрустрацията на потребностите, емоциите и способностите.
Не изучава недъзите и болната част на личността. Теорията му е оптимистична и вижда огромния потенциал за добро в човека. Против е изучаването на отделните поведенчески прояви, а разглежда личността като цяло – единно и неделимо.
Маслоу смята ,че у всеки човек има творчески потенциал, който се губи при универсалната социализация. Той изучава психично здравата личност , способна на себеактуализация, която е и смисъла и целта на живота. Модела му не е свързан с историческо и културно време , а биологична предопределеност , но има емпирично съдържание и операционално знание. Себеактуализацията е да превъзмогнеш ограничението на обществото, да реализираш потенциала си и поемеш отговорност за себе си. Тя означава да останеш верен на себе си , а не пасивен и повърхностен и да правиш това , което умееш най-добре.

Йерархична теория за мотивацията – като желаещо същестъво човек се стреми към повече и повече и не се чувства задоволен от постигнатото. Ако една потребност доминира над останалите – тя определя поведението. На най-горното стъпало(самоусъвършенстването) хората са най-различни, защото не зависят от социалната и физическа среда а от собствените си цели. По-същественият момент е, че Маслоу вярвал, че потребността от самоусъвършенстване е коренно различна от всички останали 4 нива в йерархията. Те и четирите представляват потребности, породени от недостига; те включват физически или психологически условия, които личността се стреми да поддържа в приемлив диапазон. Когато някоя от тези четири типа потребности бъде удовлетворена, свързаната с нея мотивация намалява или изчезва, и поведението на човека се променя. За сметка на това самоусъвършенстването е потребност от растеж и в процеса на задоволяването й̀ мотивацията расте още повече вместо да намалява. Човек изпитва страх от знанието – получава се когато той е вътрешно раздвоен( страх от знание себе си и социалния свят) – обобщено наречен страх от знание. Този страх е защитна функция за себеуважението. Хората притежаващи този страх не могат да тръгнат по пътя на себеактуализацията. Човек е възпрепятстван да се саморазвива от страха си от промяна, риск и прекъсване на стереотипите си. Този страх е свързан с потребността от сигурност.
Самоактуализацията е свързана с осъществяването на метапотребности(те са абстрактни – цялостност, истина, простота, доброта) При незадоволяване на тези потребности следва метапатология – егоизъм, нежелание за самореализация, безнадеждност, загуба на смисъл.