Обща характеристика на психоанализата и когнитивната психология

Психоанализата е свързана с името на Фройд. Означава разширение на душата, появява се на основата на психиатричната практика за лечение на психични заболявания. Според Фройд психоанализата означава:
а/ процедура за изследване на иначе трудно достъпни психични процеси;
б/ метод за лечение на невротични разстройства, които се опират на това изследване;
в/ редица придобити чрез изследване научните познания, които постепенно прерастват в нова научна дисциплина.
За психоанализата се твърди, че е:

  • метод на изследване, който се състои в изясняване на сънища, фантазии,
    налудни идеи, въз основа на свободни асоциации на субекта, но може психоаналитично тълкуване да се прилага и върху произведения на даден автор;
  • психотерапевтичен метод, който се основава на изследване на личността и се характеризира с контролирано тълкуване на съпротивата, пренасянето и желанието;
  • съвкупност от психологически и психопатологическ теории, чрез които се систематизират даденостите на психоаналитичния метод на изследване и лечение.
Основната теза на Фройд е, че психичното е борба между съзнателни и безсъзнателни прояви, като безсъзнателните имат приоритетна роля.
Основните инстинкти са: инстинкта за живот – сексуален (ероса) и инстинкта към смъртта, който обяснява агресивните и разрушителни прояви.
Последователи на Фройд е Юнг, който е против идеята за сексуалните влечения като определящи личностната развитие на човека. Приема идеята за безсъзнателното, но включва в тази сфера преживяното от човечеството през ранния етап от неговот съществуване. От Юнг е и типологическата класификация на хората интроверти и екстроверти.
Друг последовател на Фройд е Адлер, който създава индивидуалната психология, в която основни понятия са стил на живот, чувство за общност, комплекс за малоценност.
Характерни черти на психоанализата:
1/ формира определени твърдения, свързани със структурата на личността – То, Аз, Свръх-аз, с мотивацията, с външната и вътрешната регулация на личността;
2/ има отношение по въпроса на еволюционната психология относно фазите на изживяване на удоволствието;
3/ има отношение към междуличностните отношения и конфликти;
4/ има отношение към психодиагностиката – метод на свободните асоциации, тълкуване на сънищата.
В по-съвременен вариант психоанализата е представена от Бърн и неговия транзакционен анализ на взаимоотношенията между трите съставки на личността: родител, възрастен, дете – Свръх-аз, Аз, То.

Когнитивна психология

Води началото си от гещалтпсихологията и е реакция срещу бихевиоризма и механистичното виждане за човека като елементарен сбор от части. Ключови понятия са: знание, познание и идеята, че и в емоционално-чувствените процеси се съдържат познавателни компоненти.
Значение за практиката на когнитивното направление:
1/ обръщане на внимание на потребностите и мотивите в структурата на личността;
2/ разработки, свързани с лидерството;
3/ проблеми, свързани с вътрешни конфликти и тяхното отражение в социалната реалност;
4/ стереотипи, шаблони и тяхната роля в ежедневието, конформизъм, източници на конформистко поведение, преодоляване на конформизъм;
5/ техники като конформиране, обяснение, изясняване, информиране, обобщаване, генерализиране;
6/ наличие и преодоляване на когнитивен дисонанс.