Борна болест


Poeioencephalomyelitis non purulenta infectiosa представлява неврологично заболяване проявяващо се като прогресивна хронична менингоенцефалитна инфекция притоплокръвните животни. То е и зооноза, от него се заразяват и боледуват хора. Причинителят e вирус наречен Bornavirus. Спада към V група (−)евРНК. Заболяването се характеризира с поява на необичайно поведение, залежаване, парези и много често завършва със смърт. Макар, че боледуват основно коне и овце, последните научни открития показват, че то може да бъде причина за появата на някои видове нервни и психични заболявания при човека, включително биполярно разстройство и депресия.