Юридическа психология - Иван Григоров

Наблюдава се непрекъснато разширяване на психологията като наука.
В края на столетието психологията намери много широко приложение в сферата на социалното управление, включително и при решаване на конкретни проблеми при неутрализиране на отрицателни социални явления – девиантни и деликвентни действия.
Развитието и укрепването на демократичните форми на управление реално наложи да се търсят повече и по-добри възможности за изучаване на проблемите на гражданите, включително и тези, свързани с поддържането на определен правопорядък в дадена система.
Използуването на постиженията на психологическите науки в сферата на социалното управление позволи да се обогати и усъвършенства арсеналът от средства и методи за пряко и косвено влияние върху социалните процеси и явления.


Две столетия продължават усилията за използуване постиженията на психологическите науки, ангажирани с разкриването, разследването и наказателното преследване на лицата, извършили престъпления. Това реално доведе до утвърждаването на юридическата психология – приложен клон на психологията.

Развитието на този клон на психологическите науки е допринесло твърде много за по-успешното решаване на три основни проблема на съдебната практика:

  • По-прецизно изясняване на промените в личностните качества, обуславящи престъпното поведение;
  • Утвърждаването в оперативната, следствената и съдебната работа на по-ефективни средства и методи, гарантиращи постигането на по-голяма прецизност по отношение спазването на нормативните актове;
  • Поставяне на по-стабилно научни основи на организацията и управлението на специализираните държавни органи, ангажирани с охраната на обществения ред и противодействие на престъпността.

Отчитайте тази специфична роля на юридическата психология в почти всички страни с развита система на университетска подготовка на психолози се четат лекции и по тази наука. Такива лекции слушат както психолозите, така и юристите. В редица страни са създадени специализирани научни звена по юридическа психология.

В Република България, в СУ “Св. Климент Охридски” лекции по юридическа психология се четат от 1975/76 учебна година. След 1990 година такива лекции се четат и в други университети на страната, където се подготвят психолози и юристи.

Разширяването на преподаването на тази наука във висшите учебни заведения реално налага и разработването на университетски учебник, който би улеснил чувствително нейното усвояване от студентите – психолози и юристи.

При написването на този учебник е използуван както български, така и чужд опит при разработването на учебни пособия по тази наука.