Обект и предмет на Психология на труда

Както знаем, за да може една наука да съществува самостоятелно е необходимо тя да има свой обект и предмет на изследване, свои строго определени изследователски задачи и да ползва строго определен методически апарат и инструментариум за изследователска работа.

Тъй като „Психологията на труда” възниква от конкретните нужди на обществената практика (на транспорта, на промишлеността, на военното дело), тя е призвана да решава съществени задачи на социално-икономическия живот, където основен елемент и фактор е човекът. От тук следва, че обект на изследване е човекът и неговите детерминирани от обществено - икономическата практика дейност и поведение. „Психологията на труда” проследява психологическите особености на различните видове трудова дейност, защото човек, разглеждан като основен управленски и изпълнителски елемент на всяка трудова дейност, не може да бъде изучаван извън конкретните условия на ситуацията, каквито са конкретните производителни условия.
Обектът на „Психологията на труда” е глобален – това е трудовият процес, който е обект-субект-субективна природа на реализиращите се взаимовръзки и отношения между човекът и извършваната от него трудова дейност. Не може обект да бъде самата трудова дейност, защото такава „изобщо” няма, както и не може обект да бъде само личността на работника ако не се познават общата и психологичната характеристика на трудовата дейност.
Тъй като при различните професии и специалности се реализират различни връзки между личността и реализираната от нея трудова дейност, неоспорими факти са:
  1. Всяка трудова дейност изисква от личността наличие на строго определени психо-физиологични особености и способности
  2. Трябва да има баланс между изискванията на дейността към личността и наличието на съответните компоненти у самата личност
  3. Извършвайки дадена трудова дейност, личността реализира себе си не само като физика и физиология, но най-вече като психика.
Предмет на „Психологията на труда” е изследването и изучаването на сложните взаимовръзки и отношения между комплексната реализация на личностната психика и извършваните от тази личност трудови действия, движения и операции. Това е цялото трудово поведение, включващо изпълнителската и управленската част на трудовия процес. „Психологията на труда” проследява съотношението между изискванията на дейността към психичните особености и наличието им у реализиращата я личност, тя изучава и се съобразява с общите факти и закономерности, обясняващи трудовото поведение на човека като динамичен процес на взаимно адаптиране между него, средата и извършвания от него труд.